การปฏิสนธิในหลอดทดลอง

การปฏิสนธิในหลอดทดลอง

การปฏิสนธิในหลอดทดลอง IVF (in vitro Fertilization)   คือ เป็นหนึ่งทางเลือกในเทคโนโลยีการช่วยเจริญพันธุ์  (ขั้นตอนการรักษาด้วย ART จะช่วยให้คู่สมรสมีบุตรได้ ) ไข่และสเปิร์มจะถูกผสมกันในห้องปฏิบัติการ IVF ของเราเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ และถูกเลี้ยงในห้องปฏิบัติการจนถึงระยะหนึ่ง ก่อนที่ถ่ายโอนเพื่อไปฝังตัวในโพงรงมดลูกของเพศหญิง ซึ่งเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ การปฏิสนธินอกร่างกายหรือการทำเด็กหลอดแก้ว สามารถใช้เพื่อเอาชนะปัญหาภาวะการเจริญพันธุ์ และสำหรับคู่สมรสจำนวนมาก การทำเด็กหลอดแก้วนี้จะเพิ่มโอกาสอัตราความสำเร็จของภาวะมีบุตรยากได้ดีวิธีหนึ่ง การปฏิสนธิในหลอดทดลอง (IVF) เพิ่มโอกาสในการมีบุตรของคู่สมรสได้มากขึ้น ในทั่วไปการปฏิสนธิในหลอดทดลองโดยมี ไข่ที่มีคุณภาพ สเปริม์ที่มีคุณภาพที่ดี คู่สมรสนั้นๆจึงไม่จำเป็นต้องรับการตรวจความผิดปกติของโครโมโซม

ขั้นตอนการทำการปฏิสนธิในหลอดทดลอง

ขั้นตอนในการปฏิสนธิในหลอดทดลอง มีดังนี้

  • การกระตุ้นไข่โดยใช้ฮอร์โมน และ กระตุ้นให้ไข่ตก
  • การเก็บไข่
  • การเก็บน้ำเชื้อและการเตรียมน้ำเชื้อ
  • การผสมไข่และอสุจิเพื่อให้มีการปฏิสนธิและเลี้ยงจนถึงยะระ Blastocyst ในห้องปฏิบัติการ
  • การถ่ายโอนตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกเพศหญิง

ในขั้นตอนการทำ IVF จะทำการวิเคราะห์และทำความสะอาดน้ำอสุจิและฉีดโดยตรงเข้าสู่ไข่ เลี้ยงต่อในอาหารเพาะเชื้อ ไข่ที่ปฏิสนธิกับตัวอสุจิ, ตัวอ่อนจะเริ่มมีการแบ่งตัว ซึ่งจะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเป็นเวลา 2-5 วัน เพื่อให้มีการแบ่งตัวจนถึงระยะ Blastocyst สำหรับตัวอ่อนของผู้รับบริการสามารถทำการถ่ายโอนตัวอ่อนหรือ  การตรวจความผิดปกติของโครโมโซม หรือ แช่แข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอ่อนไว้ใช้ในอนาคต