หนังสือคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) และเราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อกังวลของท่านอย่างเหมาะสม


ท่านสามารถใช้สิทธิได้โดยการกรอกรายละเอียดในคำขอนี้และทำเครื่องหมาย “X” ในช่องว่าง และยื่นคำขอนี้ด้วยตนเองหรือโดยการมอบอำนาจมาที่ บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด และ/หรือโดยทางอิเล็กทรอนิกส์มายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) dpo@inspireivf.com