INSPIRE IVF

ทีมพยาบาล และผู้ประสานงาน

นันท์ชญาน์ ใจอ่อนน้อม

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

นันท์ชญาน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยมิงซู ในด้าน เศรษฐศาสตร์ และได้จบการศึกษาในระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยชิงหัว  ในด้านบริหาร และมีประการณ์การทำงานในการประสานงานและเป็นล่ามภาษาจีน และ นันท์ชญาน์มีใบรับรองระดับ ภาษาจีน HSK Level 6

วิมลนันท์ ศรีประดิษวรกุล

เจ้าหน้าที่การเงิน

วิมลนันท์ สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน-การธนาคารก่อนที่จะเข้าร่วมทำงานที่ Inspire IVF เธอได้มีประสบการทำงาน ที่ธนาคาร UOB กว่า 2 ปี และเป็น Internal Audit และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีมากกว่า 5 ปี