คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

พล.ต.ท.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท

นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท

รศ.พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฏ์สุข

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท

นางสาวเกศิณี กุลดิลก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท

นายบัณฑิต อนันตมงคล

กรรมการบริษัท

นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ

กรรมการบริษัท