การถ่ายโอนย้ายตัวอ่อน มีวิธีการอย่างไร?

การถ่ายโอนย้ายตัวอ่อน มีวิธีการอย่างไร?
สุขภาพที่ดีของทารกเริ่มต้นด้วยความสมบูรณ์ของตัวอ่อน ซึ่งเป็นสาเหตุที่แพทย์แนะนำให้ทำการตรวจความผิดปกติของโครโมโซมจากเนื้อเยื่อตัวอ่อน PGD และ PGS โดยการตัดชิ้นเนื้อจากตัวอ่อน เป็นหัตถการที่เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้น โดยการคัดกรองยีนและโครโมโซมที่มีความผิดปกติ การย้ายตัวอ่อนจะทำหลังจากเก็บเซลล์ไข่และปฏิสนธิกับสเปิร์มเรียบร้อยแล้ว ย้ายกลับสู่โพรงมดลูกเพื่อฝังตัว นำไปสู่การตั้งครรภ์และคลอดทารกต่อไป ขั้นตอนในการถ่ายโอนตัวอ่อนนั้นทำได้โดยการย้ายผ่านสายย้ายตัวอ่อนและใช้เครื่องอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดช่วยในการกำหนดตำแหน่งที่จะใส่ตัวอ่อน

การถ่ายโอนตัวอ่อนมีวิธีการคล้ายกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีอาการเจ็บปวดและไม่ต้องดมยาสลบ ขั้นตอนเดียวกันนี้ใช้สำหรับการย้ายตัวอ่อนแช่แข็งด้วย ( Frozen Embryo Transfers ) ซึ่งจะมีการเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูก โดยใช้การฉีดฮอร์โมนและการตรวจอัลตราซาวด์ การละลายตัวอ่อนจะคำนึงถึงอายุของเพศหญิง คุณภาพของตัวอ่อนและความเข้ากันได้กับ เยื่อบุโพรงมดลูก ที่ Inspire IVF กว่า 98% ของตัวอ่อนนั้นสามารถอยู่รอดได้ในกระบวนการแช่แข็ง และการละลายเป็นตัวอ่อนที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายโอน หลังการถ่ายโอนตัวอ่อน 2สัปดาห์จะทำการตรวจการตั้งครรภ์ เพื่อให้ทราบว่ามีการฝังตัวของตัวอ่อน และมีพัฒนาการของตัวอ่อนไปเป็นทารก