สิทธิเดช แสงนวล

หัวหน้าห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์

สิทธิเดช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Inspire IVF เขาได้ทำงานที่ Stork A.R.T. ในตำแหน่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์และเคยเป็นผู้ช่วยวิจัยที่หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลศิริราช เขามีความชำนาญในการใช้เทคนิคทางด้านอณูพันธุศาสตร์ในการศึกษาโรคทางพันธุกรรมของมนุษย์