INSPIRE IVF

ทีมบริหาร

นายธัชชัย ปิตะนีละบุตร

ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวเกศิณี กุลดิลก

กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธัชชัย ปิตะนีละบุตร

คณะกรรมการบริษัท

นายสุชาติ เหล่าปรีดา

คณะกรรมการบริษัท

นายกันต์ อรรมย์วรวิทย์

คณะกรรมการบริษัท

นางสาวอารีย์พรรณ โสภณสฤษฏ์สุข

คณะกรรมการบริษัท

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์

คณะกรรมการบริษัท

นางสาวเกศิณี กุลดิลก

คณะกรรมการบริษัท

นายบัณฑิต อนันตมงคล

คณะกรรมการบริษัท

นายพุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ

คณะกรรมการบริษัท

INSPIRE IVF

ผังองค์กร