กิตติ พลูอ่อน

ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อน
EVERY THING CAN BE

การเชื่อมช่องว่างระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์

ประวัติส่วนตัว

ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อนอาวุโสที่มีประสบการณ์ตรงอย่างละเอียดเกี่ยวกับการทำเด็กหลอดแก้ว ทั้งหมดรวมถึงการจัดการ, ประสิทธิภาพ, การตั้งค่าและการให้คำปรึกษาสำหรับการจัดทำการปฏิสนธินอกร่างกายหรือเด็กหลอดแก้ว

ประสบการณ์การทำงาน

ทักษะ

การตรวจระดับฮอร์โมน, การตรวจวิเคราะห์อสุจิ, การเตรียมอสุจิ, การแช่แข็งเพื่อเก็บอสุจิ, การเก็บไข่และตัวอ่อน,การทำอิ๊กซี่และการเพาะเลี้ยง, การประเมินและการย้ายตัวอ่อน, การแช่แข็งไข่และตัวอ่อน (การแช่แข็งอย่างช้าและรวดเร็ว), การตรวจชิ้นเนื้อตัวอ่อน: ระยะคลีเวจและบลาสโตซิสท์, การจัดการในห้องปฏิบัติการและการควบคุมคุณภาพ

ติดต่อ

การศึกษา