นางสาวกุลกันต์ พ่อบาล

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน

ประสบการณ์การทำงาน

ทักษะ

การเข้าร่วมการประชุม

16-18 พฤศจิกายน 2022 เข้าร่วมงานประชุม TSRM ครั้งที่ 26

ติดต่อ

การศึกษา